STS Administratie en Advies

Boekhouding en Belastingen voor ZZP'ers

Mijn algemene voorwaarden zoals van toepassing op al mijn diensten

 

ALGEMEEN

Artikel 1.

Definities:

1.    Opdrachtnemer: STS Administratie en Advies 

2.    Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die  aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

3.    Werkzaamheden: Alle werkzaamheden, die de opdrachtnemer  in het kader van een geaccepteerde opdracht verricht.

4.    Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer beschikbaar gestelde zaken, zoals stukken of gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

5.    Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van STS ADMINISTRATIE EN ADVIES  (hierna genoemd AV).

6.    E-Boekhouden.nl: Cloud software welke door Opdrachtgever wordt gebruik ten behoeven van de financiële administratie en afhankelijk van het contract tussen Opdrachtgever en E-Boekhouden.nl ook voor facturatie, urenregistratie en/of relatiebeheer.

 

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2.

1.    Deze AV gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of opdracht waarop opdrachtnemer deze AV van toepassing heeft verklaard.

2.    Op van deze AV afwijkende bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, als deze nadrukkelijk en  schriftelijk of per email door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

3.    Aan de in lid 2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten  worden ontleend m.b.t. eventuele later aangegane overeenkomsten.

4.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of  andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand  gewezen.

5.    Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle  overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

6.    Indien een of meerdere van de bepalingen in deze AV nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige  bepalingen van deze AV volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige; c.q., vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de  oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Artikel 3.

1.    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbieding of prijsopgave aan opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld.

2.    De door opdrachtgever gemaakte offertes zijn  vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur zal altijd op de offerte worden vermeld.

3.    De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege ,alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.    Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4.

1.    De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever akkoord is gegeven op de omschreven (dit kan zowel per digitale offerte als per omschrijving in een e-mail).  

DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 

 

Artikel 5.

1.    Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Per opdracht maker opdrachtnemer en opdrachtgever specifieke afspraken zowel over de aard van de opdracht alsmede binnen welke periode deze uitgevoerd moeten worden

2.    Is binnen de looptijd van de opdracht voor de  voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

3.    Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen besluiten, de overeenkomst onder andere voorwaarden te continueren, na hierover bereikte  overeenstemming.

4.    Opdrachtgever kan de overeenkomst met  opdrachtnemer opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden. Opzeggen van de overeenkomst geschied per brief of  per e-mail.

 

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 Artikel 6.

1.    Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en  bescheiden, welke de opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het  correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

2.    Indien opdrachtgever voornoemde gegevens en  bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt,  komen de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en honorarium voor  rekening van de opdrachtgever.

3.    Opdrachtgever staat in voor de juistheid,  volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4.    Indien opdrachtgever daarom verzoekt, worden de  verstrekte bescheiden aan deze geretourneerd.

5.    Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie, die ter uitvoering van de opdracht  noodzakelijk of nuttig is.

 

Artikel 7.

Opdrachtgever dient opdrachtnemer terstond te informeren als opdrachtgever:

1.    van plan is (voorlopige) surseance van betaling  aan te vragen;

2.    (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen;

3.    van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen;

4.    Bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers  opdrachtgevers faillissement heeft/hebben aangevraagd;

5.    In staat van faillissement is verklaard;

 

 

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 

 

Artikel 8.

1.    Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren met inachtneming van de      gedrags- en beroepsregels.

2.    Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

3.    Opdrachtnemer heeft het recht – indien wenselijk – bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

4.    Opdrachtnemer zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de  opdracht strekt, dan na dat hierover eerst overleg is geweest en  overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever.

5.    Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen  zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die  tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat de opdrachtgever de  resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft  goedgekeurd.

 

GEHEIMHOUDING

Artikel 9.

Opdrachtnemer is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan opdrachtnemer verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.

 

 

OPSCHORTING/ONTBINDING

 

 

Artikel 10.

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer , indien:

1.    Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet  tijdig voldoet aan enige verplichting jegens opdrachtnemer.

2.    Opdrachtgever in staat van faillissement is  verklaard of door opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de      rechtbank is ingediend.

3.    Opdrachtgever surseance van betaling heeft  aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan hem is verleend.

4.    Het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd.

5.    Indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt  gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt      gesteld.

6.    Voorts zullen alle vorderingen van opdrachtnemer  op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, terstond en in zn geheel opeisbaar  zijn.

 

 

BETALING

 

 

Artikel 11.

1.    Betaling dient plaats te vinden in euro’s zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde ook.

2.    Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle  facturen van opdrachtnemer aan opdrachtgever, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, terstond opeisbaar.

3.    Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet nakoming van      opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de      opdrachtgever.

4.    Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken  steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in      mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de      opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt opdrachtgever  dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende  rente.

5.    In geval van een gezamenlijke opdracht is ieder opdrachtgever individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het  hele factuurbedrag.

 

RECLAMES

Artikel 12.

1.    Reclames m.b.t. de te verrichten werkzaamheden  dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of  de informatie waarover opdrachtgever reclameert te worden ingediend.

2.    Reclames m.b.t. de factuur dienen binnen 8 dagen  na ontvangst te worden ingediend.

3.    In geval van een terecht uitgebrachte reclame  heeft de opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurd werkzaamheden.

 

LEVERINGSTERMIJN

Artikel 13.

1.    Is de opdrachtgever een (vooruit) betaling  verschuldigd, of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of      materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de  werkzaamheden dienen te zijn afgerond niet eerder in, dan dat betaling geheel is ontvangen, c.q. de informatie en/of materialen geheel ter      beschikking zijn gesteld.

2.    Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te  zijn afgerond, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

3.    De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat      uitvoering blijvend onmogelijk is door de opdrachtgever niet wegens      termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de opdrachtnemer de      overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke      termijn.

4.    Ontbinding is slecht mogelijk voor zover van de  opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan  worden gevergd.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

 

Artikel 14.

1.    Voor alle schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet      tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de      aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal  eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is      veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode, waarin de werkzaamheden waardoor de schade  is veroorzaakt, zijn verricht.

2.    Bij werkzaamheden, die een langere looptijd hebben  dan een jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal  eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is  veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te  brengen bedrag over het laatste kalenderjaar, waarin de werkzaamheden,  waardoor schade is veroorzaakt, zijn verricht.

3.    Voor alle indirecte schade, waaronder mede  begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van  opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met , dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de  werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.

4.    Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden  gesteld voor schade, die direct of indirect verband houdt met de vertraging  of met opschorting als bedoeld in artikel 9 of 12 lid 1. Voorts is artikel 4 in een dergelijk geval van toepassing.

5.    Opdrachtnemer heeft en behoudt te allen tijde het  recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever  ongedaan te maken.

6.    Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden  opgeslagen gegevens en bescheiden van de opdrachtgever.

7.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor  beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer  of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of  derden.

 

 

VRIJWARING

 

 

Artikel 15.

1.    Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle  aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

2.    De plicht van opdrachtgever tot vrijwaring van  opdrachtnemer vervalt indien en voor zover opdrachtgever aantoont dat de  schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de  opdrachtnemer.

 

VERVALTERMIJN

Artikel 16.

Voor zover in deze AV niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens opdrachtnemer i.v.m. het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

 

TOEPASSELIJK RECHT

 

 

Artikel 17.

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.

 

PERSOONSGEGEVENS

Artikel 18.

18.1 (Persoons)gegevens welke door Opdrachtgever in e-Boekhouden.nl ingevoerd worden, zullen door Opdrachtnemer niet aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel elders worden opgeslagen, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.

18.2. Opdrachtgever beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

18.3. De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de vormen van verwerking van deze persoonsgegevens en wil deze laten verrichten door e-Boekhouden.nl, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke doel en middelen aanwijst en dat e-Boekhouden.nl daarom als Verwerker wordt gekwalificeerd in de zin van de AVG, hierna te noemen primaire verwerker.

Daar Opdrachtnemer inzage heeft in deze persoonsgegevens, middels de door de Verwerkingsverantwoordelijke afgegeven machtiging, wordt ook Opdrachtnemer gekwalificeerd als Verwerker in de zin van de AVG, hierna te noemen secundaire verwerker.

18.4. Dat de artikelen 18 tot en met 29 worden gekwalificeerd als een Verwerkersovereenkomst.

 

DOELEINDEN VAN VERWERKING

Artikel 19.

19.1. Secundaire verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten en diensten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

19.2. Secundaire verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke jegens betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG, voor zover deze gegevens niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst of de onderliggende overeenkomst zijn genoemd.

19.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en / of de betreffende betrokkenen.

VERPLICHTINGEN VERWERKER

Artikel 20

20.1. Ten aanzien van de in artikel 19 genoemde verwerkingen zal secundaire Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

20.2. De verplichtingen van de secundaire Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

20.3. Het is de secundaire Verwerker toegestaan om andere Verwerkers in te schakelen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

 

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Artikel 21

21.1. Secundaire Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.

21.2. Secundaire Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of landen het gaat.

VERDELING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID

Artikel 22

22.1. De toegestane verwerkingen zullen door secundaire Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.

22.2. Secundaire Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan secundaire Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is secundaire Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

22.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

BEVEILIGING

Artikel 23

23.1. secundaire Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

23.2. Secundaire Verwerker leunt hierbij op de maatregelen van de primaire verwerker. Primaire verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

– Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;

– Encryptie (versleuteling) van wachtwoorden;

– Beperkte fysieke toegang tot de servers waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen;

– Beveiligde communicatie met server (HTTPS/SSL).

23.3. Secundaire Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

23.4. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan secundaire Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

MELDPLICHT

Artikel 24

24.1. In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal primaire Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarover zonder onredelijke vertraging informeren.

24.2. De primaire Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.

24.3 Ten aanzien van bovengenoemde meldplicht leunt secundaire verwerker op de algemene voorwaarden van primaire verwerker.

24.4. secundaire verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van een door secundaire verwerker geconstateerd beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG.

AFHANKELING VAN VERZOEKEN VAN BETROKKENEN

Artikel 25

25.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan secundaire Verwerker, zal secundaire Verwerker het verzoek zelf niet afhandelen maar betreffende betrokkene verwijzen naar de primaire verwerker. Hij zal Verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek op de hoogte te stellen.

25.2. Secundaire Verwerker brengt voor de afhankelijk van het verzoek geen kosten in rekening.

GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

Artikel 26

26.1. Op alle persoonsgegevens die secundaire Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen.

26.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.

AUDIT

Artikel 27

27.1. De secundaire Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke de medewerking verlenen die nodig is voor de in artikel 28 lid 3 onder h AVG bedoelde verantwoordingsplicht. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.

AANSPRANKELIJKHEID

Artikel 28

28.1. De aansprakelijkheid van secundaire Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, , is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door secundaire Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van de secundaire Verwerker voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van secundaire Verwerker.

28.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

– schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade’’) of personen;

– redelijke en aantoonbare kosten om de secundaire Verwerker er toe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;

– redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

28.3. De aansprakelijkheid van secundaire Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is. Onder indirecte schade valt in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of schade door verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

28.4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van secundaire Verwerker.

28.5. Tenzij nakoming door secundaire Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van secundaire Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de secundaire Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en secundaire Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat secundaire Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

28.6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen secundaire Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na net ontstaan van de vordering.

DUUR EN BEEINDIGING

Artikel 29

29.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand zodra de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komt.

29.2. De Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.

29.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal secundaire Verwerker alle persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.

29.4. Secundaire verwerker is niet verantwoordelijk voor vernietiging van persoonsgegevens, of welke andere data dan ook, welke is ondergebracht bij primaire verwerker. Primaire verwerker is hier geheel zelf voor verantwoordelijk in overeenstemming met de geldende contractvoorwaarden tussen Opdrachtgever en primaire verwerker.

 

PRODUCTDEFINITIES

Bijlage 1.

 

 

AV versie : februari 2021   

Product or   dienst

Definitie(s)

Financiële   administratie

1.    Het maandelijks bijwerken van de   financiële administratie        op basis van de door opdrachtgever aangeleverde stukken

2.    Het periodiek vaststellen van,   rapporteren over        en het indienen van de aangifte omzetbelasting

Aangifte   inkomstenbelasting

1.    Het opstellen van de concept aangifte   inkomstenbelasting

2.    Na akkoord van de opdrachtgever het   indienen namens   opdrachtgever van de aangifte inkomstenbelasting.

Advieskosten

·       Alle   overige overeengekomen advieswerkzaamheden gerelateerd aan de hierboven   genoemde primaire diensten.


 
Map